Hyzmatlarymyzyň
görnüşleri

01Bazar.com.tm saýtymyzda öz online dükanyňyzy girizmek hyzmaty
Bazar.сom.tm – bu Onlaýn görnüşindäki köpugurly Bazardyr. Biz Ýokary hilli haryt we hyzmaty bolan söwda nokatlary bilen ýakyndan işleşip, Maksadymyz Halka Elýeterli Bahadan Gowy Harytlary gysga wagtyň içinde eltip berip olary öýünde oturan ýerinden hyzmatymyz bilen söwda etme höwesini has-da artdyrmakdyr!
 • Professional derejede dükanyň mahabatlandyrmaklygy wajyp diýip göz öňünde tutan harytlaryny düşürilen suratlar (her güne 1 post üçin, harytlaryň gutaryp bilme mümkinçiligini göz öňüne tutup 1 sýomkada düşürilmeli 10 haryda derek ätiýajy bilen 15 haryt alyp surata düşürip berme)
 • Söwda nokadynyň harytlary/hyzmatyny öňe çykarmak ýa-da täzelikleri bilen habar etme maksatly, ol söwda nokadynyň içinde ýa-da harytlar bilen baglanyşykly Reels (dik) formatda wideo taýýar edip bermek
 • Söwda nokadynyň harytlary/hyzmatyny öňe çykarmak ýa-da täzelikleri bilen habar etme maksatly, ol söwda nokadynyň içinde ýerleşdirilen ekran üçin bar bolan surat ýa-da wideomateriallaryndan wideo taýýar edip bermek
 • Söwda nokadynyň harytlary/hyzmatyny öňe çykarmak ýa-da täzelikleri bilen habar etme maksatly, ol söwda nokadynyň içinde ýerleşdirilen ekran üçin slaýd-şow ýa-da wideo düşürme arkaly üns çekiji we gyzykly wideo taýýar edip bermek
 • Söwda nokadynyň talabyna laýyklykda we onuň imidžyna gabat geljek şeklinde professional derejede sosial media akkauntynyň storislary (/postlary) üçin bir ýa-da birnäçe wariantda taýýarlanan harytlary öňe çykarmak üçin ýa-da aksiýa/täzelikler (habar beriş) banneryny ýerine ýetirmek
 • Söwda nokadynyň konsepsiýasyna we haryt/hyzmat beriş ugruna laýyklykda ony professional şeklinde müşderilere gyzyklanma bildirjek görnüşinde bar bolan telefon belgileri, sosial media akkauntlarynyň ID (loginlary) hem-de degişli bolan maglumatlaryny görkezilen wizit kartoçkasyny taýýar etmek
 • Söwda nokadynyň konsepsiýasyna we haryt/hyzmat beriş ugruna laýyklykda ony professional şeklinde müşderilere gyzyklanma bildirjek görnüşinde öňe çykarylmagy maksat edilen maglumatlary (tekst we surat şeklinde) görkezilip, ol söwda nokadynyň bar bolan telefon belgileri, sosial media akkauntlarynyň ID (loginlary) hem-de degişli bolan maglumatlaryny görkezilen flaýer (bukledyny) taýýar etmek
 • Söwda nokadynyň interýer/eksterýer-ynda ýerleşdirmek üçin niýetlenýän maksadyna laýyklykda habar beriş ýa-da bezeg bannerynyň dizaýnyny işläp bermek
 • Web saýt üçin söwda nokadynyň esasy sahypada görünmeli esasy banneryny, web-sahypasynyň mahabatlandyrma üçin niýetlenilen pozisiýasyna, şeýle-de içerki sahypalary üçin söwda nokadynyň mahabatlandyrma isşeýän kategoriýa/brend/haryt görnüşini öňe çykarmak üçin banner taýýar etmek
 • Akkauntyň häzirki bar bolan podpisçiklarynyň gyzyklanmalaryny aýdyň edip öz auditoriýaňy tanamak
 • Akkauntyňyzyň häzire çenli goýulan postlaryny analiz edip onuň kontentynyň dogrulygyny, wizual görnüşiniň gelşikli we gyzyklylygyny, şeýle-de goýberilen ýalňyşlyklary ýüze çykaryp, ol kynçylyklary nädip ýeňip geçmekligi teklip etmek
 • Konkurentlaryň analizyny edip, olaryň sosial media platformalarynda özüni we hyzmatlaryny hödürleýşini ýüze çykarmak we olaryň auditoriýasynyň gyzyklanma bildirişini siziňki bilen deňäp görkezmek, olaryň kontent we wizual boýunça işleýşini derejelendirmek, siziň bazarda bolan pozisiýaňyzy anyklap, ösüş nokadyny we güýçli ýeriňizi has hem güýçlendirmek üçin teklipleri etmek
 • Sosial media akkauntynyň müşderiler üçin gyzykly we peýdaly bolmaklygy üçin kontent konsepsiýasyny döredip, akkaunty kontent boýunça ýöretmeklik
 • Sosial media akkauntynyň mahabatlandyrmasyny söwda nokadynyň bar bolan auditoriýasyna we has uly auditoriýa ýakyn bolan tanymal şahslar bilen mahabat integrasiýasyny meýilleşdirmek
 • Sosial media akkauntynyň ösüş maksatnamasyny, instrumentlaryny we ýerine ýetirilmeli işleriniň meýilleşdirilmesi
 • Sosial media akkauntyny mahabatlandyryş meýilnama laýyklykda alyp barmak
 • Söwda nokadynyň statusyna laýyklykda gabat geljek blogerlary tapyp bermek we olar bilen gepleşmek
 • Adaty we tölegli traffigiň üsti bilen müşderileri özüne çekmek üçin Mehanizmy ösdürmek
 • Kontent-plan gurnap, şol boýunça akkaunty ýöretmek
 • Instagram sahypasy üçin unikal heşteglary düzüp, postlarda olary ulanmak
 • Post we storislaryň bir aýlyk we her günlük belli bir wagtda paýlaşma grafigyny düzüp ulanmak
 • Söwda nokadynyň haryt stoguny ölçegleri we reňkleri bilen birlikde maksimum ýagdaýda satyş programmasynyň maglumat berip bilme mümkinçiligine görä her 1 sagatdan skladyň soňky ýagdaýyny monoblok sistemasynda ýerleşdirme
 • Söwda nokadynyň satyş programmasyna birmeňzeş bolan modeliň dürli reňklerini bir model koduna baglap, ähli reňkleriň dogry modele baglanandygyna göz ýetirmek üçin goşmaça analiz barlag
 • Söwda nokadynyň 2-nji nokatda ýa-da goşmaça skladda bar bolan harytlarynyň sklad ýagdaýyny müşderi ýitirmezlik üçin göz öňünde tutup şol söwda nokadyna degişli bolan harytlary ol söwda nokadyna bagly bolan beýleki skladlaryň harytlaryny görkezme mümkinçiligi
Söwda nokadynyň harytlarynyň internet sahypalaryndan tapdyrmadyk ýagdaýynda ýa-da olaryň pes hildäki ýagdaýynda bolan suratlary bar bolsa, ol suratlary bir standartda gitmesi üçin olara şablon düzüp, şol şablon boýunça professional derejede degişli gurallar bilen baryp skladyň içinde harytlary surata düşürip we olary web-saýt üçin işläp berme hyzmaty (eger-de olaryň artikul kodlary surata düşürilen ýagdaýynda bar bolsa, suratlaryň adynda ol kodlary ýerleşdirip, saýta ýüklemek üçin taýýar ýagdaýa getirip berme hyzmaty)
 • Söwda nokadynyň içinde ýa-da daşynda bar bolan ekranlarda öňden düşürilen bar bolan materiallardan slaýd-show ýa-da wideo şeklinde dükanyň täzelikleri bilen tanyşdyrmak üçin ýa-da aksiýa we habar beriş maksatly professional derejede dükanyň dizaýnyna we konseptyna, müşderilere berýän hyzmatynyň hiline we şekline gabat geljek ýagdaýynda wideosyny taýýar etme hyzmaty
 • Söwda nokadynyň içinde ýa-da daşynda bar bolan ekranlarda slaýd-show ýa-da wideo şeklinde dükanyň täzelikleri bilen tanyşdyrmak üçin ýa-da aksiýa we habar beriş maksatly professional derejede dükanyň dizaýnyna we konseptyna, müşderilere berýän hyzmatynyň hiline we şekline gabat geljek ýagdaýynda täze wideorolik düşürip ony taýýar etme hyzmaty
 • Söwda nokadyň içinde iş ugruna laýyklykda daşary ýurt söwda nokatlarynyň işleýiş prinsiplerine laýyklykda daşary ýurt dilinde bolan birnäçe sagatlyk indiwidual aýdym-saz palýlist gurnap bermek hyzmaty
 • Söwda nokadyň içinde iş ugruna laýyklykda aýdym-saz plaýlistynyň arasynda habar beriş üçin professional şeklinde gürleme başarnygy bolan (erkek/zenan) bilen maglumat berişi studio-da ses ýazga geçirip berme hyzmaty
 • Söwda nokadynyň sosial media sahypasynda ýerleşdirilýän maglumatlary (post/storis) köpçülige ýetirmek üçin targeting mahabat hyzmaty
 • Söwda nokadynyň sosial media sahypasynyň yzarlaýjylarynyň şol söwda nokatdan söwda etme mümkinçiligi we gyzyklanma bildirijileriniň dogry auditoriýasyny tapmak üçin detallaýyn target etme hyzmaty
 • Sosial media sahypasynda gyzyklanma döretmek maksatly habar beriş ýa-da gyzykly kontent wideo mahabat taýýarlamak üçin söwda nokadynyň öz isleg bildirýän ýa-da biziň tarapymyzdan teklip edilen tanalýan ýüzler bilen wideo şeklinde mahabat işini ýerine ýetirmek
 • Sosial media sahypasynda gyzyklanma döretmek maksatly habar beriş ýa-da gyzykly kontent wideo mahabat taýýarlamak üçin söwda nokadyna dowamly işleşmek maksady bilen tanalýan ýüz berkidip meýilnama laýyklykda dowamly wideo mahabat işini ýerine ýetirmek
 • Täze söwda nokadyny açmak üçin dizaýn (interýer/eksterýer) işleriniň hyzmaty